Veelgestelde vragen (FAQ)

Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over Lockout-Tagout, onze producten en onze dienstverlening. 

Door te klikken op de ballon rechtsonder op deze pagina, heeft u tijdens onze kantooruren direct contact met onze één van onze medewerkers. Zij kunnen u helpen bij het plaatsen van uw bestelling of uw technische vragen beantwoorden.

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00.

Buiten kantooruren kunt u ook hier uw vraag stellen zodat wij deze z.s.m. in behandeling kunnen nemen.

1 Key systems and safety padlocks
2 Waarom lockout-tagout
2.1 Wat is lockout-tagout?

Lockout/Tagout (LOTO) verwijst naar specifieke praktijken en procedures om werknemers te beschermen tegen onverwachte activering of opstarten van machines en apparatuur, of het vrijkomen van gevaarlijke energie tijdens service- of onderhoudsactiviteiten (www.osha.gov).
 

2.2 Waar staat LOTOTO voor

Lockout (LO): uitschakelen en isoleren van energiebronnen
Tagout (TO): markeren en identificeren van vergrendelde energiebronnen
Tryout (TO): Testen van de vergrendelde en geïdentificeerde energiebron op wederinschakeling.
 

2.3 Waarom gebruiken we lockout-tagout?
 • Beperken van het aantal bedrijfsongevallen
 • Controle van verzekering- en compensatievergoedingen
 • Beter gebruik van machines: beperktere stillegging en verhoogde productiviteit
 • Versterking van de werknemerscapaciteit
 • Optimaliseren van het imago en reputatie
 • Voldoen een wet- en regelgeving
   
2.4 Tijdens welke werkzaamheden wordt Lockout-Tagout gebruikt?

Medewerkers moeten worden voorzien van de middelen die nodig zijn om een veilige werkplek te creëren. LOTO is een manier om hierin te ondersteunen bij de volgende activiteiten:

 • Installeren
 • Aanpassen
 • Repareren
 • Onderhouden
 • Schoonmaken
 • Testen
 • Inspecteren
 • Reviseren
   
2.5 Voor welke energiebronnen wordt LOTO toegepast?

Als energiebronnen niet zijn afgesloten, kan de apparatuur per ongelijk worden herstart. Een breed scala aan energiebronnen moet hierbij worden afgesloten denk hierbij aan:

 • Elektriciteit
 • Hydraulische druk
 • Perslucht
 • Gas
 • Stoom
 • Alle soorten vloeistoffen
   
3 Wetgeving omtrent Lockout-Tagout
3.1 Is lockout-tagout verplicht?

Het gebruik van Lockout-Tagout als procedure is Europa (in tegenstelling tot in de VS) geen wettelijke verplichting. Lockout-tagout is echter wel een beproefde en veel gebruikte manier om te voldoen aan wet- en regelgeving.
 

3.2 Wat zegt de Wet wel over Lockout-Tagout?

Ondanks dat Lockout-Tagout op zich geen wettelijke verplichting is dwingen de volgende wetten, richtlijnen en besluiten werkgevers wel een dergelijke procedure in te zetten en middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

Arbeidmiddellenrichtlijn, bijlage I, Aritkel 2.14:
Elk arbeidsmiddel moet zijn voorzien van een duidelijk identificeerbare inrichtingen waarmee het van elk van zijn krachtbronnen kan worden losgekoppeld.
De herverbinding mag geen gevaar voor de betrokken werknemers opleveren.

Arbeidomstandighedenwet artikel 3
De werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers inzake alle met arbeid verbonden aspecten en voert daartoe beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij let op de stand der wetenschap en professionele dienstverlening.

Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen.

 • De nodige maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen tijdens de gehele gebruiksduur door toereikend onderhoud in zodanig staat worden gehouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemen zoveel mogelijk is voorkomen
 • Onderhouds-, reparatie en reinigingswerkzaamheden aan een arbeidsmiddel worden slechts uitgevoerd indien het arbeidsmiddel is uitgeschakeld en drukloos of spanningsloos is gemaakt. Indien dit niet mogelijk is worden doeltreffende maatregelen genomen om die werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.
 • ...


Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 7.6 Deskundige werknemers

 • Met betrekking tot arbeidsmiddelen waarvan het gebruik een specifiek gevaar voor de veiligheid van de werknemers kan opleveren blijft het gebruik voorbehouden aan werknemers die met het gebruik belast zijn.
 • Werknemers die belast zijn met het ombouwen, onderhouden, repareren of reinigen van arbeidsmiddelen als bedoeld in het eerste lid, bezitten daartoe een specifieke deskundigheid en ervaring.

Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 7.11 Loskoppelen arbeidsmiddel

 • Een arbeidsmiddel beschikt over een duidelijk herkenbare voorziening waarmee het van zijn krachtbronnen kan worden losgekoppeld.
 • Het na loskoppelen opnieuw aansluiten van een arbeidsmiddel op zijn krachtbron levert geen gevaar op voor de werknemers

Arbeidsmiddelenbesluit, Artikel 3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie.

 • Werkzaamheden aan of in de nabijheid van een elektrische installatie worden slechts uitgevoerd indien de installatie of het gedeelte waarvan of in de nabijheid waarvan wordt gewerkt, spanningsloos is.
   
3.3 Machinerichtlijn en lockout-tagout

Ook de machinerichtlijn zegt iets over het isoleren (lockout), identificeren (tagout) en testen (tryout) van energiebronnen.

Bijlage 1, artikel 1.6.3 afsluiten van de krachtbronnen
De machine moet zijn voorzien van inrichtingen waarmee zij van elk van haar krachtbronnen kan worden afgesloten. Deze inrichtingen moeten duidelijk herkenbaar zijn. Zij moeten vergrendeld kunnen worden indien het opnieuw aansluiten een gevaar voor personen zou kunnen opleveren. Deze inrichtingen moeten ook kunnen worden vergrendeld indien de bediener niet vanaf alle plaatsen die hij kan bereiken, kan controleren of de krachtbron nog altijd ontkoppeld is.

Bij machines die via een stekerverbinding van elektrische energie kunnen worden voorzien, volstaat het de stekker er uit te trekken, mits de bediener vanaf alle plaatsen die hij kan bereiken, kan controleren of de stekker nog steeds uitgetrokken is.

Nadat de krachtbron is afgesloten, moet het mogelijk zijn de in de stroomkringen van de machine overblijvende of opgeslagen energie zonder gevaar voor personen af te voeren.

 

3.4 Wat staat er in de OSHA 1910.147 LOTO Appendix A?

Deze Amerikaanse standaard zegt iets over het gebruikt van Lockout-Tagout tijdens service- en onderhoud van machine en apparatuur. De standaard stelt hierbij 4 cruciale eigenschappen aan het gebruik van LOTO middelen:

 • De inrichting moet identificeerbaar zijn.
 • De inrichtingen mogen enkel gebruikt worden voor het onder controle houden van energie.
 • De inrichtingen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
 • De inrichting moeten voldoen aan de volgende eisen; duurzaam, standaard, identificeerbaar en substantieel.
   
4 LOTO procedure
4.1 Waar bestaat een LOTO-procedure uit?

Waar bestaat een lockout-tagout procedure uit?

In de basis bestaat een robuuste LOTO procedure uit:

 • Corporate procedure
 • Vestigingsprocedure
 • Machinespecifiek procedures of Taakgedreven procedure
 • Koppeling met werkvergunningssysteem

Op basis van industry leading practice kan hier in zekere mate van worden afgeweken.
 

4.2 De 7 stappen om een machine veilig te isoleren

Bij het uitvoeren van lockout-tagout werkzaamheden houdt men de volgende 7 stappen aan:

1. Breng de betrokken medewerkers op de hoogte van de lockout-tagout werkzaamheden.
2. Doorloop de procedure alvorens te starten met de LOTO.
3. Schakel de machine op de normale manier uit.
4. Isoleer alle energiebronnen naar de machine.
5. Vergrendel deze energiebronnen met een LOTO-hulpmiddel en een veiligheidshangslot (voorzie ook een tag).
6. Houdt rekening met opgeslagen en resterende energie (ontluchten, afkoelen. borgen, block & bleed).
7. Controleer of de machine daadwerkelijk geïsoleerd en vergrendeld is alvorens met de werkzaamheden te starten.

4.3 Met welke restenergie moet ik rekening houden bij Lockout-Tagout werkzaamheden?

Restenergie moet altijd meegenomen worden bij het opstellen van een LOTO-procedure.

Restenergie kan opgeslagen worden in elke energiebron, bijvoorbeeld elektrisch, mechanisch, hydraulisch, pneumatisch, chemisch, thermisch, gas, water, stroom, lucht of zwaartekracht.

Energie kan worden opgeslagen in bijvoorbeeld:

 • Mechanische onderdelen die blijven bewegen door inertie.
 • Mechanische onderdelen die door zwaartekracht kunnen bewegen
 • Condensatoren, accumulatoren
 • Vloeistoffen onder druk
 • Veren
   
4.4 Wat staat er op een machine specifiek procedureblad?

Een procedureblad bevat tenminste de volgende punten:

 • Identificatienummer
 • Auteur
 • Omschrijving arbeidsmiddel
 • Benodigde LOTO-materialen
 • Goedkeuring and audit (data en verantwoordelijke)
 • Posities van de isolatiepunten
 • Beschrijving van isolatiepunten voorzien van:

A. ID-nummer
B. Type energiebronnen
C. Hulpmiddelen (lock-outs)
D. Locatie
E. Methode
F. Controle op restenergie
 

4.5 Wat is een group lockout procedure?

Group lockout is een manier van lockout-tagout die het aantal hangsloten bij grotere Lockout Tagout werkzaamheden aanzienlijk kan verminderen.

Bij group lockout vergrendeld de group lockout verantwoordelijke medewerker met 1 set gelijksluitende veiligheidshangsloten (en één sleutel) alle energiebronnen. De sleutel van deze set gaat hierna in de group lock box.

De group lockout verantwoordelijke vergrendeld vervolgens deze lock box met zijn persoonlijke veiligheidshangslot (bij voorkeur groen), waarna alle betrokkenen ook hun persoonlijke hangslot op de lock box plaatsen. Wanneer de werkzaamheden zijn voltooid verwijderd iedere betrokken medewerker zijn persoonlijk slot, waarna de group lockout verantwoordelijke met zijn persoonlijk slot de box kan openen, de sleutel kan pakken en de energiebronnen weer kan ontgrendelen.
 

 

4.6 Lockout-tagout en de invloed op andere processen.

Om te zorgen dat een lockout-tagout procedure up-to-date en correct is moet de procedure gekoppeld zijn aan andere interne processen, denk hierbij aan het volgende:

 • Zorg dat P&ID en elektrische schema’s up-to-date zijn.
 • Zorg ervoor dat leidingmarkeringen zijn aangebracht.
 • Zorg dat alle te vergrendelen energiebronnen zijn geïdentificeerd en gemarkeerd.
 • Zorg dat aanpassingen aan machines, nieuwbouw en/of om- en samenbouw van worden doorgevoerd in de machine specifieke procedurebladen (Management of Change).
 • Zorg voor een locked open register voor bijvoorbeeld sprinkler installatie.
   
4.7 Mag ik enkel Tagout gebruiken wanner een energiebron niet te vergrendelen is?

Indien enkel tagouts (bijv. veiligheidstags) worden gebruikt moeten medewerkers worden getraind in de volgende beperkingen van tags:

 • Tagout apparaten zijn noodzakelijk waarschuwingslabel die bevestigd worden op de energie-isolerende inrichtingen, maar die hierbij geen fysieke vergrendeling realiseren zoals een lockout apparaat dat wel kan doen
 • Indien een tagout is bevestigd aan een energie-isolerende-inrichting mag deze alleen worden verwijderd door de geautoriseerde medewerker die hiervoor verantwoordelijk is. Dit tagout apparaat mag nooit worden omzeild, genegeerd of op enige andere wijze worden overbrugd.
 • Tagout apparaten moeten, om effectief te zijn, leesbaar en begrijpelijk zijn voor alle geautoriseerde medewerkers, betrokken medewerkers en alle andere medewerkers wiens werkzaamheden (mogelijk) in het desbetreffende gebied (kunnen) liggen.
 • Het gebruik van tagout apparaten zou mogelijk kunnen leiden tot schijnveiligheid. Daarom moet dit altijd gezien worden als onderdeel van het totale energie controle programma.
   
5 Implementatie Lockout-Tagout
5.1 De 6 stappen voor implementatie van Lockout-Tagout

Waar beginnen? De beste benadering is volgens ons om 6 essentiële elementen van Lockout/Tagout-veiligheid vast te leggen en ze als basis te gebruiken voor continue verbetering.

Een typisch lockout-programma omvat creatie, onderhoud en actualisatie van machinespecifieke procedures, energiecontrolepunten, uitrustingslijstenen hiërarchieën, opleiding en planning. Voor optimaal management splitsen we die taken in 6 hoofdelementen.

1. Stel een Lockout/Tagout-policy op
2. Schrijf machinespecifieke procedures
3. Identificeer energie-isolatiepunten
4. Opleiding
5. Voorzie de juiste Lockout/Tagout-tools
6. Duurzaamheid
 

5.2 (1) Hoe stel ik een Lockout-Tagout policy op?

De eerste stap naar een succesvolle Lockout-Tagout is de ontwikkeling van een gedocumenteerde policy voor de energiebeheersing van machines.

Het geschreven lockout-document zal het kader vormen voor uw lockout programma, en dat programma vastleggen en verduidelijken. Het is belangrijk om rekening te houden met internationale normen, relevante wetgeving en sectorregelgeving*, en tegelijk met bedrijfsspecifieke vereisten zodat uw medewerkers het programma begrijpen en in de praktijk kunnen brengen.

Een Lockout-Tagout-programma is geen eenmalige oplossing, maar moet jaarlijks worden herzien om relevant te blijven en werknemers doeltreffend te beschermen. Een Lockout-Tagout-programma opstellen gebeurt best door alle relevante bedrijfsniveaus.
 

5.3 (2) Hoe schrijf ik een machinespecifieke procedures?

Het is belangrijk dat lockout-procedures formeel gedocumenteerd worden en duidelijk de machines identificeren die ze vermelden. Ze zouden de specifieke stappen moeten uiteenzetten voor de uitschakeling, isolatie, blokkering en vergrendeling van machines om gevaarlijke energie te beheersen. Daarnaast moeten ze ook stappen bevatten voor de installatie, controle, verwijdering en verplaatsing van de Lockout/Tagout-tools.

Naast conformiteit aan regelgeving, raden we aan om best practice procedures te maken die machinespecifieke foto's bevatten waarop duidelijk de locatie van alle energiecontrolepunten staat aangegeven. De procedures
worden best gecommuniceerd waar ze relevant zijn, zodat medewerkers altijd over duidelijke en visuele instructies beschikken. Zorg ervoor dat uw procedures afgestemd zijn op uw medewerkers voor een optimaal begrip. Kies bijvoorbeeld voor meertalige procedures als uw medewerkers verschillende talen spreken.
 

5.4 (3) Identificeer energie-isolatiepunten

Lokaliseer en identificeer alle energiecontrolepunten zoals hendels, schakelaars, stroomonderbrekers en stekkers met permanente, gestandaardiseerde labels of tags. Deze punten moeten duidelijk geïdentificeerd zijn. Houd er ook rekening mee dat de labels en tags consistent moeten zijn met de machinespecifieke procedures.
 

5.5 (4) Lockout Tagout opleiding

Leid uw werknemers voldoende op, communiceer processen duidelijk en voer regelmatig inspecties uit om ervoor te zorgen dat uw programma efficiënt werkt. Maak tijdens de opleiding duidelijk waarom u Lockout/Tagout organiseert, wat het precies is, wat uw Lockout/Tagout-policy is en welke uw machinespecifieke procedures zijn. De opleiding moet intensiever zijn voor medewerkers die Lockout/Tagout uitvoeren, maar we raden aan om met alle medewerkers minstens te communiceren over Lockout/Tagout. OSHA (VS) identificeert drie categorieën van medewerkers:

GEAUTORISEERD | Werknemers die de machines en apparatuur vergrendelen voor onderhoudswerken.

BETROKKEN | Werknemers die zelf geen machines of apparatuur vergrendelen, maar de machines gebruiken waaraan onderhoudswerken worden uitgevoerd.

OVERIGE | Werknemers die de machines niet gebruiken, maar zich in de buurt bevinden van machines waaraan onderhoudswerken worden uitgevoerd.
 

5.6 (5) Kies de juiste Lockout tools

Een belangrijk onderdeel van een robusute Lockout/Tagoutprogramma is uw medewerkers voorzien van de juist tools voor hun veiligheid. Er zijn heel wat producten op de markt.

De beste oplossing kiezen voor uw machines is de sleutel voor de doeltreffendheid van uw Lockout/Tagout-programma. Het is belangrijk om de tools te documenteren en te gebruiken die het best geschikt zijn voor elk energiecontrolepunt of vergrendelingspunt.
 

5.7 (6) Hoe zorg ik ervoor dat mijn procedure houdbaar en duurzaam is?

Ten slotte raden we u aan om uw Lockout/Tagout-programma voortdurend te blijven verbeteren.

Door het programma continu te evalueren, creëert u een veiligheidscultuur die proactief de uitdaging van veilige interventies op machines adresseert. Hierdoor kan uw bedrijf zich focussen op het behoud van een Lockout/Tagout-programma van topklasse, in plaats van elk jaar volledig opnieuw te beginnen en enkel te reageren wanneer er iets fout loopt.

Zorg ervoor dat Lockout/Tagout permanent wordt gecommuniceerd op de werkvloer, bijvoorbeeld met posters of banners.
 

6 Sleutelsystemen en Veiligheidshangsloten
6.1 Welke sleutelsystemen bestaan er?

Verschillend sluitend
Elk slot heeft een unieke sleutelcode.

Gelijksluitend
Elk slot in deze serie heeft dezelfde sleutelcode.

Hoofdsleutelsysteem
Elke slot in deze serie kan geopend worden met een hoofdsleutel. Hoofdsleutelsystemen zijn beschikbaar voor zowel gelijksluitende- als verschillend sluitende sloten.
 

6.2 Wanneer gebruiken we een gelijk gecodeerd hangslot?

Gelijk gecodeerde of gelijksluitende hangsloten worden gebruikt wanneer één medewerker meerdere persoonlijke hangsloten nodig heeft, denk hierbij aan een medewerker van de technische dienst die meerdere energiebronnen of meerdere LOTO-procedures tegelijk uitvoert.

Daarnaast worden gelijk gecodeerde hangsloten gebruikt bij group lockout tagout. Hierbij gebruikt de group lockout verantwoordelijke een set van gelijksluitende sloten waar 1 sleutel voor bestaat.
 

6.3 Kan ik een hoofdsleutel bijbestellen voor mijn veiligheidssloten?


Er kan enkel een hoofdsleutel worden geleverd voor sloten die zijn voorbereid op het gebruik van deze hoofdsleutel. Er moet dus vooraf worden bepaald of een hoofdsleutelsysteem wel of niet gewenst is.
 

6.4 Kan ik extra veiligheidssloten nabestellen met dezelfde sleutelcode?

Ja, geeft ons de sleutelcode op van het bestaande slot en wij kunnen deze aan u leveren. Doordat dit slot klantspecifiek geproduceerd wordt moet u wel rekening houden met een langere levertijd (3 tot 4 weken).
 

6.5 Waarom hebben hoofsleutelsystemen (master keyed) een langere levertijd?

Hoofdsleutelsystemen worden altijd klant specifiek geproduceerd om ervoor te zorgen dat u een unieke hoofdsleutel code krijgt. De hoofsleutelcode en de sleutelcodes van de onderliggende sloten worden kosteloos voor u opgeslagen om in de toekomst de set uit te breiden en om duplicaatuitgifte van sleutelcodes te voorkomen.
 

6.6 Waarom hebben (sommige) gelijksluitende hangsloten een langere levertijd?

Wij hebben een aantal gelijksluitende hangslotsets op voorraad liggen, overstijgt het aantal sets of het aantal sloten per set onze standaard voorraad dan worden ook deze sloten (tegen dezelfde voorwaarden) klant specifiek geproduceerd. De sleutelcodes van deze sets worden kosteloos voor u opgeslagen om in de toekomst de set uit te breiden en om duplicaatuitgifte van sleutelcodes te voorkomen.
 

6.7 Hoe werkt het laser graveren van veiligheidshangsloten?

Lasergravering op veiligheidshangsloten in de Lockout-Tagout (LOTO) industrie is een geavanceerde en duurzame methode om vergrendelingshangsloten te personaliseren. Dit wordt steeds belangrijker in de industrie waar identificatie en veiligheid voorop staan.

Voordelen van lasergravering

 • Permanent en duurzaam: Lasergravering biedt een blijvende markering die niet vervaagt of slijt, zelfs niet bij intensief gebruik.
 • Personaliseerbaarheid: Het is mogelijk om elk hangslot aan te passen met unieke identificaties zoals logo's, nummers, letters en symbolen.

Beschikbare hangsloten
Lasergravering is beschikbaar op hangsloten van gerenommeerde merken zoals Abus, Brady en Master Lock. Deze merken staan bekend om hun betrouwbaarheid en kwaliteit, wat essentieel is in de LOTO-industrie.

Graveerplaatsen
De lasergraveringen kunnen worden aangebracht op verschillende delen van het veiligheidshangslot:

 • Voorkant
 • Achterkant
 • Zijkanten (twee)
 • Sleutel


Elke graveerplaats heeft zijn eigen specificaties voor het maximale aantal tekens:

 • Area 1 (voorkant): maximaal 4x10 tekens
 • Area 2 (zijkant): maximaal 2x14 tekens
 • Area 3 (achterkant): maximaal 4x10 tekens
 • Area 4 (zijkant): maximaal 2x14 tekens
 • Area 7 (sleutel): maximaal 8 tekens


Bestelproces
Voor bestellingen waarbij elk hangslot verschillende teksten moet bevatten, dient een Excel®-spreadsheet met de benodigde informatie te worden aangeleverd. Hierbij is het belangrijk om het maximumaantal tekens per regel te respecteren en de tekst zo te plaatsen dat elke regel niet langer is dan het maximale aantal toegestane tekens.

Kosten
Bij het bestellen van hangsloten met een gravering via onze webshop, is de gravering op één area inbegrepen. Voor het graveren van meerdere area’s kunnen extra kosten van toepassing zijn.

Laser graveren biedt een praktische oplossing voor het personaliseren van veiligheidshangsloten, waardoor de veiligheid en traceerbaarheid binnen de LOTO-procedures worden verbeterd.

7 Bestellen
7.1 Bestelling per telefoon
Bestel telefonisch bij één van onze sales engineers via +31 (0)10 822 44 00. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00.
 
7.2 Bestelling per fax
Fax uw order naar +31 (0)10 822 45 00

7.3 Bestelling per e-mail
E-mail uw order naar [email protected]

7.4 Bestellen per online gemaakte offerte

U kunt er ook voor kiezen online zelf een offerte te maken en deze vervolgens getekend en voorzien van een inkoopnummer of referentie aan ons te e-mailen of te faxen.

* Wanneer u er voor kiest per fax of e-mail te bestellen vermeldt dan de volgende gegevens: Bedrijfsnaam, verzendadres, factuuradres, uw BTW-nummer, uw referentie of inkoopnummer, onze artikelcodes en aantallen. 

7.5 Bestelling via webshop
Nadat u de gewenste artikelen en aantallen heeft geselecteerd en in de winkelmand heeft geplaatst klikt u op de knop "Bestelling afronden". Wanneer u de verzend-, factuur- en betalingsvelden heeft doorlopen, ontvangt u van ons een bevestigingsemail van uw order. Binnen 24 uur informeren wij u over de verwachte leverdatum. Na verzending vanuit ons distributiecentrum ontvangt u de factuur per e-mail.
8 Levering
8.1 Transport

Voor verzending van uw order maakt Lockout-tagout-shop.com gebruik van de volgende partners: DHL (binnen Europa) https://www.dhl.com/nl-nl/home.html,  United Parcel Service (UPS) http://www.ups.com

8.2 Verzendkosten

De verzendkosten zijn afhankelijk van het afleveradres (land). Lockout-Tagout-Shop.com hanteert de volgende verzendzones:

Zone 1 = € 6,95
Nederland, België en Luxemburg

 

Zone 2 = € 14,95
België, Denemarken (excl. Faeröer Eilanden en Groenland), Duitsland, Frankrijk (incl. Corsica en Monaco), Groot-Brittannië (excl. Gibraltar en Kanaaleilanden), Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad), Luxemburg, Oostenrijk, Spanje (incl. . Balearen, excl. Canarische Eilanden) en Zweden.

 

Zone 3 = € 24,95
Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Portugal (incl. Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

 

Zone 4 = € 29,95
Albanië, Andorra, Bosnië-Herzegovina, Canarische Eilanden, Cyprus, Faeröer, Gibraltar, Griekenland, Groenland, IJsland, Kanaaleilanden, Kroatië, Liechtenstein, Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, San Marino, Servië, Turkije, Vaticaanstad, Wit-Rusland en Zwitserland.

 

Zone 5 = € 99,95
Rest van de wereld (van toepassing op bestellingen met een brutogewicht < 20 kg)*.

 

* Verzendkosten voor bestellingen met een brutogewicht > 20 kg zijn op aanvraag.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

 

8.3 Internationale leveringen
Voor leveringen binnen de EU gelden geen importheffingen. Voor leveringen buiten de EU kunnen er importheffingen en belastingen worden berekend. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale douane.
 
8.4 Track en trace
Na verzending van de artikelen kunt u, op verzoek, per e-mail het track & trace nummer voor het volgen van de levering ontvangen. Stuur hiervoor een email met vermelding van ons ordernummer naar [email protected].
 
8.5 Levertijd

Wanneer de artikelen bij ons op voorraad zijn zal uitlevering (op werkdagen) geschieden binnen 24 uur na plaatsing van uw order. Voor artikelen die niet direct bij ons op voorraad zijn bedraagt de levertijd ongeveer 7 werkdagen*. De verzendduur is afhankelijk van het verzendadres. Hieronder vindt u een overzicht met de verwachte verzendduur:

1-2 werkdagen:

België, Luxemburg en Nederland.

2-3 werkdagen:
Corsica, Denemarken, Duitsland, Faroër Eilanden, Frankrijk, Groenland, Groot-Brittannië, Monaco en Zwitserland.

3-4 werkdagen:
Andorra, Ierland, Liechtenstein, Noorwegen, Oostenrijk en Zweden.

3-5 werkdagen:
Finland, Hongarije, Italië, Polen, Slowakije, Spanje (excl. Canarische Eilanden) en Tsjechië.

4-6 werkdagen:
Estland, Gibraltar, IJsland, Letland, Litouwen, Madeira, Portugal en Slovenië.

5-7 werkdagen:
Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Kanaaleilanden, Malta, Roemenië, San Marino en Vaticaanstad.

8-12 werkdagen:
Bosnië-Herzegowina, Canarische Eilanden, Kroatië, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Servië, Turkije, Wit-Rusland en de rest van de wereld.

* met uitzondering van Master-Key producten of gegraveerde hangsloten.

8.6 Bevestiging leverdatum
Lockout-tagout-shop.com bevestigt de verwachte leverdatum altijd in de orderbevestiging, welke u binnen 24 uur na plaatsing van uw order per e-mail ontvangt.
9 Garantie
9.1 Product garantie

Lockout-tagout-shop.com geeft 1 jaar volledige garantie op alle artikelen verkrijgbaar via de webshop.
Hier vindt u meer informatie over de retourprocedure.

Lockout-tagout-shop.com is niet aansprakelijk voor gevolgschade geleden door een defect aan onze artikelen.

10 BTW
10.1 BTW gebruik

Alle prijzen op Lockout-tagout-shop.com zijn exclusief BTW.

De BTW (21%) is alleen van toepassing op bestellingen door bedrijven met een afleveradres binnen Nederland of bestellingen door particulieren met een afleveradres binnen de EU. Voor zakelijke bestellingen binnen de EU en alle bestellingen buiten de EU wordt er geen BTW berekend.

Indien u als zakelijke klant wilt bestellen verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer in te vullen tijdens de bestelprocedure.